RANGU Telugu Movie Teaser Hero: Thanish Heroin: Priya Singh Director: Karthik